Københavns Kommunes logo

Mål for Overordnet byudvikling

Kommuneplanen skal sikre tilstrækkelige og velbeliggende arealer til byudvikling.

Kommuneplanen skal sikre tilstrækkelige og velbeliggende arealer til byudvikling. Ved at bruge områdernes naturgivne og kulturhistoriske kvaliteter i byudviklingen skal der skabes mangfoldige kvarterer med stærk identitet. Midlertidig brug af bygninger og byrum skal være med til at skabe et aktivt byliv – både i eksisterende bykvarterer og i ældre havne- og industriområder. 

 

Københavns Kommune har som mål: 

  • At sikre plads til byggeri af op til 60.000 boliger og 2,4 mio. m² erhverv frem mod 2031.

 

  • At byudvikling fortrinsvis sker gennem omdannelse og fortætning af nedslidte industri- og havnearealer til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer. 

 

  • At byudvikling af regional betydning koordineres med udbygningen af Københavns og hovedstadsområdets overordnede infrastruktur, herunder særligt den kollektive trafik. 

 

  • At sikre mangfoldighed og kvalitet i byudviklingen ved at anlægge en helhedsbetragtning, der bl.a. omfatter byrum, aktiviteter, institutioner, kultur- og fritidsfaciliteter, kollektiv transport m.v. 

 

  • At de historiske og arkitektoniske værdier bruges aktivt til at skabe identitet og kvalitet i eksisterende bykvarterer og i byudviklingsområder. 

 

  • At sikre bæredygtig byudvikling ved en helhedsbetragtning, der omfatter en langsigtet miljømæssig, social og økonomisk samfundsudvikling. 

 

  • At nye højhuse placeres stationsnært hvor de kan understøtte byens og stedets kvaliteter og bidrage til områdets byliv og identitet.